دلخوشم به لحظه های خوشی

كه رسد از تو هر زمان بر من

 

تا تو باشی چه  بی اثر است

حمله های بی امان بر من

 

من پيمبر نيم ولی ديدم

وحی های آسمان بر من

 

گاه حتی به قالب غزلی

آيه ای میرسد نهان بر من

  

خرمم از اين كه در كویت

ميرسد  خرمی جهان بر من

 

گر تو مالک جهان منی

كی رسد دمی زیان بر من

 

لحظه لحظه ستايشت كردم

گر ببخشی تو بی گمان بر من

 

من كه در پرتو نگاه تو ام

غیر تو دید ناتوان بر من

 

بی نیازم به غیر آنی  كه

نعمتی داده بیكران بر من


                                              مهدی برهانی