یکشنبه, 31 تیر 1403

دلخوشم به لحظه های خوشی

كه رسد از تو هر زمان بر من

 

تا تو باشی چه  بی اثر است

حمله های بی امان بر من

 

من پيمبر نيم ولی ديدم

وحی های آسمان بر من

 

گاه حتی به قالب غزلی

آيه ای میرسد نهان بر من

  

خرمم از اين كه در كویت

ميرسد  خرمی جهان بر من

 

گر تو مالک جهان منی

كی رسد دمی زیان بر من

 

لحظه لحظه ستايشت كردم

گر ببخشی تو بی گمان بر من

 

من كه در پرتو نگاه تو ام

غیر تو دید ناتوان بر من

 

بی نیازم به غیر آنی  كه

نعمتی داده بیكران بر من


                                              مهدی برهانی

 

اضافه کردن نظر