یکشنبه, 31 تیر 1403جمعه ها بی حوصله فكر كتاب  دیگری 

چشم میدوزم به شب فكر شهاب دیگری 

 

تا كه چشمی میزنم برهم رسیده روز بعد

در پی هر آرزو بینم سراب دیگری

 

حال خود را چون كه میبینم کمی جا میخورم 

خود خرابم يا كه شايد هم خراب دیگری 

 

عهد كردم تا ننوشم آب انگوری خمور

بینمان باشد كه مینوشم شراب دیگری


شیخمان آمد كه اندرزی دهد تا لب گشود 

گفتمش بگذار من را ، كن ثواب دیگری 


گفتمش شیخا برو تسبیح خود بشمار تو 

تا كه دریابم بسی اسرار ناب دیگری 


قصه یوسف و تعبیرات خواب مصریان 

را رها كن بشنو از تعبیر خواب دیگری 

 

خوش بگو از لطف بی پایان رب العالمین 

هی نرنجان بندگان را از عذاب دیگری 

 

                                                            مهدی برهانی


نظرات در مورد این شعر:http://shereno.com/11760/19821/450228.html

 

 


 

 

 

 

اضافه کردن نظر