پنج شنبه, 10 اسفند 1402

آنگاه كه از درون تو سرشار شوی
بی درد شوی وسيع و هموار شوی


هيچ است برايت اين دغدغه ها
ديگر نشود كه باز بيمار شوی


 وقتی كه نفس نيست دگر رنجی نيست
تو خالی از اين رنجش و اخبار شوی


اين بی نفسی كه چشمهايش بسته است
تو نيستی و تازه تو بيدار شوی


من امن بالله و يوم الاخر
تو لايق فهميدن اسرار شوی


تو متصل به كائناتی خوش تر
بر نقطه بچرخی  و چو پرگار شوی


                                              مهدی برهانی

 

اضافه کردن نظر