سه شنبه, 05 مهر 1401

قدم هایت را که می شمارم؛ هر بار از 10 تجاوز نمی کند. 2؛3؛4؛................؛10. ای کاش خوب بودن را بیشتر از دو رقم می دانستی.

اضافه کردن نظر